Main Page Sitemap

Most viewed

Pokupon 1 Воспользоваться сертификатом вы можете c по Антицеллюлитный.Действующим абонентам МТС для участия в акции следует приобрести смартфон alcatel onetouch C5 радуга вкуса чебоксары купон на скидку за 3290 руб в своем домашнем регионе и подключить указанные выше опции.В 17:30 Начало акции: Действует..
Read more
Приглашаем всех жителей и гостей Краснодара на акции в милавица нижний новгород грандиозный праздник!У вас будет ровно 15 секунд!Его результаты будут подведены на сайте компании.Партнеры мероприятия MAC, Lulu Paris, «Франт «Карлеоне».Приходите на научное шоу для детей и взрослых от музея чудес «джоуль парк»!Мы..
Read more

Продажба на акции ддс


За да достигнем до яснота по въпросите ще разгледаме предписанията и на рекламная акция 28 копеек Закона за данък върху добавената стойност, и на Съда на Европейския съюз.
Правото на приспадане възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.
I1361, точка 30 и Решение от.
Съгласно съображения 1 и 3 от Директива 2006/112 преработването на Шеста кфс в спб акции директива е било необходимо, за да се включат всички приложими разпоредби по ясен и целесъобразен начин в една преработена структура и редакция, без по принцип да се внасят съществени промени.По-специално Решение от 27 октомври 1993.Това обаче не ни дава правото да не включим данъчната основа в дневника за продажбите и съответно в справка-декларацията за данъка върху добавената стойност.67 В това отношение Съдът е постановил, че принципът на данъчен неутралитет, който е основен принцип на общата система на ДДС, не допуска да се третират различно от гледна точка на ДДС сходните доставки на услуги, които следователно са в конкуренция помежду си (вж.Решение НА съда (трети състав) 29 октомври 2009 година( * шеста директива ДДС Членове 2 и 4, член 13, Б, буква г точка 5 и член 17 Директива 2006/112/ЕО Членове 2 и 9, член 135, параграф 1, буква е) и член 168 Прехвърляне на дъщерно дружество и на участие в контролирано дружество от страна.Съгласно посочената разпоредба: "При определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както.По втория въпрос 42 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали ако попада в приложното поле на ДДС дадено прехвърляне на акции като разглежданото в главното производство трябва да е освободено от този данък на основание на член 13,.Правото на приспадане на ДДС, с който са обложени получените доставки на стоки или услуги, предполага, че разходите, направени за получаването им, са част от елементите, формиращи цената на обложените извършени доставки, пораждащи право на приспадане (вж.Ето защо такава сделка попада в приложното поле на данъка върху добавената стойност.Triantafyllou, в качеството на представители, след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 12 февруари 2009., постанови настоящото Решение 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 2 и 4, член 13, Б, буква г точка 5 и член 17 от Шеста директива 77/388/ЕИО.
В този смисъл без значение дали доставчикът (продавачът) на дружествените дялове в случая физическото лице Продан Проданов е регистрирано или не е регистрирано по зддс лице при прехвърляне правото на собственост на 30 от дружествените дялове в дружество Дружество еоод не следва да се начислява.
І4357, точка 20 и цитираната съдебна практика).
38 В случая представената на Съда преписка не позволява да се определи дали продажбата на акциите на дъщерното и контролираното дружество води до цялостно или частично прехвърляне на активите на съответните предприятия.Понятието икономическа дейност е определено в член 4, параграф 2 от Шеста директива като обхващащо всички дейности на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, и по-специално сделките, включващи използването на материално или нематериално имущество с цел получаването на редовен приход от него.По дело Turn- und Sportunion Waldburg, C246/04, Recueil, стр. .Има договор за покупко -продажба на дяловете.79 Ето защо на четвъртия въпрос следва да се отговори в смисъл, че върху отговора на предходните въпроси не влияе обстоятелството, че прехвърлянето на акции се извършва чрез няколко последователни сделки.От това може да се заключи, че когато се определя данъчното облагане на този вид услуги, от голямо значение е дали в резултат на посредническите услуги е сключен договор за покупкопродажба на дружествени дялове или не е сключен такъв.58 Прието е обаче, че е налице право на приспадане в полза на данъчнозадълженото лице дори при липса на пряка и непосредствена връзка между определена получена доставка и една или повече извършени доставки, пораждащи право на приспадане, когато разходите за въпросните услуги са част.49 Оттук следва, че услугите от административно или материално-техническо естество, както и финансово-информационната дейност, които не променят правните и финансовите отношения между страните, не се включват в обхвата на освобождаването, предвидено в член 13, Б, буква г точка 5 от Шеста директива (вж.

127 от Търговския закон (ТЗ "Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго".
Ето защо такава сделка попада в приложното поле на ДДС.
В този смисъл Решение от .


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap